سرفصل دوره ASP.NET


آشنايي با سرويس دهنده هاي وب
آشنايي با IIS
نصب و راه اندازي IIS
معرفي Apach

 

1


آشنايي با Net Framework
مزاياي Net Framework
اجزاي Net Framework
ASP.Net-و Framework
زبان هاي سازگار با Net Framework

 

2


آشنايي با صفحات Asp.Net
كلاس هاي Net Framework
ميدان اسامي Namespace
معرفي كنترل هاي Asp.Net

 

3


منطق برنامه اي در صفحات Asp.Net
اداره وقايع
خصوصيت Is Post Back

 

4
ساختار يک صفحه Asp.Net
دايركتيوها
توضيحات طرف سرور
كدهاي HTML
5
ناوبري يک صفحه Asp.Net 6


اعتبار سنجي
اعتبار سنجي فيلدها Required Field Validator
اعتبار سنجي عبارات Regular Experission Validator
مقايسه مقادير Compare Validator
اعتبار سنجي سفارشي Custom Validator
جلوگيري از اعتبار سنجي

 

7


برنامه نويسي پيشرفته
حفظ وضعيت - آشكار و پنهان كردن محتويات
خصوصيت Visible و Enable
- افزودن كنترل ها به صفحه
فرم هاي پويا
ايجاد عناصر ليست به صورت پويا
كنترل Place Holder

 

8


كنترل هاي پيشرفته Asp.Net
تقويم
تابلوي تبليغاتي
دريافت فايل كاربران


9


بانک هاي اطلاعاتي و ADO.Net
مقدمه اي بر ADO.Net

 

10


عمليات متداول در بانک هاي اطلاعاتي -
اتصال به بانک اطلاعاتي -
بازيابي كردن ركورد -
افزودن ركورد -
اصلاح ركورد

 

11


كنترل هاي مرتبط با بانک هاي اطلاعاتي -
استفاده از كنترل DataList
استفاده از كنترل DataGrid
استفاده از كنترل DataSet
آشنايي با DataSet
آشنايي با DataTable
آشنايي با DataView

 

12


استفاده از XML
مروري بر كلاس هاي XML
استفاده از كنترل XML در ASP.Net
استفاده از XSLTransform

 

13


ساخت برنامه هاي كاربردي ASP.Net
استفاده از Application State
استفاده از فايل وب .Config

 

14


پي گيري جلسه با كاربر -
استفاده از كوكي هاي مرورگر -
استفاده از فايل Session State

 

15
خطايابي و رفع اشكال در برنامه ها 16
ساخت و راه اندازي يک فروشگاه اينترنتي به عنوان کارعملی وبه منظور درک بهتر مطلب 17