سرفصل دوره # C مقدماتی


آشنايي با محيط و مقدمات زبان:
معرفي محيط - .NET و Frame Work
عملكرد - CLR ، FCL
چگونگي كامپايل و اجراي برنامه -
معرفي - Project و Solution
انواع داده ها در - C#
متغيرها، ثابت ها، انواع شمارشي، تبديل انواع اپراتورها و تقدم ها -
كاربرد دستورات - If ، Switch ، حلقه هاي For و While
مفهوم متد و طريقه ايجاد و كاربرد آن -
كار با رشته ها در - C#
آرايه هاي يک بعدي و چند بعدي

 

1


برنامه نويسي شي ءگرا (كلاس ها)
نگاهي بر برنامه نويسي شي ءگرا -
ايجاد كلاس ها و اشياء -
فيلدها و مقدار دهي اوليه -
توضيح اصلاح كننده هاي دسترسي - Private ، Public و Protected

 

2


برنامه نويسي شيءگرا (متدها)
ايجاد متدها در كلاس -
ايجاد خواص - Set و Get
خواص فقط خواندني -
سازنده ها و انواع آنها (پيش فرض و كپي)
توضيح و م ال در مورد اعضاي استاتيک و غير استاتيک كرلاس )متردهاي -
استاتيک و كاربرد آنها
كاربرد سازه ها ( - Struct ) در C# و تفاوت هاي آنها با كلاس ها

 

3


برنامه نويسي شي ءگرا (ارث بري)
كار با ارث بري -
متدهاي مجازي -
كار با چند ريختي و كلاس هاي تو در تو - Nested Classes
آشنايي با برخي كلاس هاي پر كراربرد ( Stream هرا، كرار برا فهرسرت هرا و
فايل ها، كلاس هاي مربوط به آرايه ها و ...)

 

4


ويندوز (آشنايي با مفاهيم اوليه و كنترل ها)
ايجاد برنامه هاي كاربردي ويندوز -
آشنايي با مهارت هاي پايه در برنامه نويسي فررم هراي وينردوز، كنتررل هرا، -
خواص كنترل ها و رويدادها
آشنايي با كنترل هاي )كرلاس هراي( - Check Box ، Radio Button ، Form ،
Text Box ، Button ، Label ، خواص و رويدادهاي اصلي آنها

 

5


ويندوز (كاربرد كلاس ها)
چگونگي كاربرد كلاس ها در برنامه هاي تحت ويندوز -
افزودن فرم و كلاس به پروژه -
كرار برا برنامره هراي چنرد فرمري و ايجراد منوهرا )كنتررل - Menu Strip و
Context Menu Strip ( و نوار ابزار Tool Box
كار با كنترل هاي نوار مرور -
- Group Box , Panel
- Picture Box
استفاده از رنگ ها -
استفاده از - Combo Box و List Box

 

6


ويندوز (محاوره با كاربر)
محراوره برا كراربر ) - Color Dialog ، Msg Box ، Font Dialog ، Open File Dialog ، Save File Dialog )
كنترل هاي - Timer ، Tab Control ، Image Lis

 

7


پايگاه داده (مفاهيم اوليه):
ايجاد بانک هاي اطلاعاتي در Access و يا SQL Server )(اختياري)
چگونگي ايجاد شيء - Connection و عملكرد اشياء Data Adaptor و Data Set
چگونگي ايجاد يک پروژه اطلاعاتي - Data Application )به همراه کاربرد يک بانک اطلاعاتي Access ، چنانچه لازم باشد همراه توضیحاتی درباره بانک هاي Access ،
جداول، ارتباطات بین جداول، انواع فیلدها وپرس وجو ها

 

8


پايگاه داده (كلاس هاي Data Set و Data Adaptor )
نحوه ايجاد شيء - Data Set و Data Adaptor
استفاده از كنترل - Data Grid View
كار با چند جدول مرتبط -
توضيحاتي در مورد جملات - SQL (به صورت كد نويسي)

 

9


پايگاه داده ( Data Reader و Command )
نحوه ايجاد و استفاده از اشياء - Data Reader و Command
آشنايي با جملات - SQL مربوط به Delete ، Update و Insert

 

10


پايگاه داده )فيلتر و جستجو)
جمع بندي تمام اعمال اصلي روي بانک هراي اطلاعراتي )حذف ، افزرودن و ويرايش ركوردها و حركت بر روي ركوردها
كار با Data View ، فيلتر كردن و مرتب سازي View ها
كاربرد SQL با پارامتر SQL Parameters (كوئري پارامتري)


11