سرفصل دوره PHP


آشنايي با PHP و مقدمات اين زبان:
دانلود - PHP نصب بر روي ويندوز -هماهنگ كردن PHP با IIS
مفهوم روابط سرويس دهنده و سرويس گیرنده
مفهوم کد نویسی برای سرويس دهنده و سرويس گيرنده
خطاهاي HTTP ومروري بر HTML
انواع داده -تعريف متغير -مقداردادن به متغیر -تبدیل انواع به یکدیگر
ثابت ها -عملگرهاي محاسباتي و منطقي
شكل كلي برنامه
توابع مخصوص متغيرها
ترکیب PHP با HTML
استفاده از فرم ها

 

1


آشنايي با انواع داده ها، دستورات كنترلي و كار با فايل ها و توابع:
مفهوم رشته مقايسه رشته ها جستجو در رشته ها
دستور if
استفاده از if تو در تو
دستور else
دستور switch
دستور for دستور while دستور do- while
ارایه ها ، مرتب سازی آرايه ها، مقدار دادن به آرايه ها، گرفتن مقادير از آرايه ها
دستور for each و كار با آرايه هاي چند بعدي
استفاده از توابع ضميمه كردن فايل به برنامه خواندن از فايل - - -
نوشتن در فايل باز كردن فايل بستن فايل

 

2


كار با بانك اطلاعاتي:
مفهوم بانک اطلاعاتي دانلود - - MYSQL نصب - MYSQL
ايجاد جدول مشاهده اسم جدول كسب اطلاعات از جدول - - -
وارد كردن اطلاعات در جدول بازيابي داده ها از جدول - -
بازيابي ركوردهاي خاص بازيابي به صورت مرتب شده - -
بازيابي ركوردها از سطري خاص حذف ركوردها و به هنگام سازي ركورد - -
حذف جدول حذف بانک اطلاعاتي كار كردن با چند جدول - - -
ارتباط - PHP با MYSQL انتخاب بانک اطلاعاتي آشنايي با تابع - - mysql- queryo نوشتن اطلاعات در - MYSQL گرفتن اطلاعات از - MYSQL

 

3


حفظ وضعيت و انتقال اطلاعات بين صفحات:
ايجاد ارتباط با - Client تنظيم كوكي
استفاده از متغيرهاي تماس -
شروع يک تماس -
خاتمه تماس -
استفاده از رشته تقاضا -
دستور - die
دستور - exit
ايجاد - login
- logout
شخصي سازي سايت

 

4