سرفصل دوره Sql server


آشنايي با مفاهيم اصلي بانك هاي اطلاعاتي:
مفاهيم اساسي بانک هاي اطلاعاتي )رابطه اي، دامنه اي( مفهوم رابطه، جدول و..
مفاهيم سيستم هاي بانک اطلاعاتي (- Stand Alone ، Server Base DB )
انواع DB
back end,front endوسرویس های یک سرور

 

1


آشنايي با ساختار و عملکرد Sql Server :
نسخه هاي - Sql Server ، سلسله مراتب
مشتقات Sql Server : Query Analyzer ، Enterprise Manager ، Book Online و رجيستر كردن سرورها
مفهوم تراكنش، ساخت بانک اطلاعاتی -فایلهای mdf ، ldf و نصب sql

 

2


ايجاد جدول و تنظيمات آن:
ساخت جدول، حذف جدول، مراحل پياده سازي يک DB ، انواع Data Type و چند نمونه مثال
تشريح Referential Integrity و تعريف كليد خارجي

 

3


آشنايي با دستورات Select :
دستورات شرطي، عبارات پویا -دستور Select به صورت کامل ، معرفی Predicate
بررسي كامل انواع شرط، - Multi Table Query )Join) به صورت ساده

 

4


كاربرد توابع:
بررسي انواع توابرع، - Aggregate Funcs (Group by, Having) ، Math Funcs ،
Conversion Funcs و Data & Time Funcs

 

5
Restore و Backup 6


join, View ، Multi Table Query Subquery :
- Multi Table Query (Subquery)
بررسي كامل انواع join
(cross-self-quter-inner)
مفهوم - View ، تعريف، حذف، تغيير و كاربرد
دستورات كنترلي - Batch Processing و تعريف متغير ( Case ، While و If )


7

 

كاربرد Stored Procedure ها:
- Stored Procedure همراه با پارامتر ورودي و خروجي

 

8
انواع Index ، تعريف و كاربرد 9
Trigger ها، انواع، تعريف، كاربرد 10
Transacation ها، تعريف و پياده سازي، تشريح عملكرد، Isolation Level 11
Cursor ، مفهوم، انواع، تعريف و كاربرد 12
مفهوم User ، Role ، Login و دسترسي ها 13