دوره های نیشابور

وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده ------------ 44

CO _ C13

  ------------ 44

SO1_S6

مشاهده ------------ 44

L1_L15

  ------------ 44

تخصصی

  ---------- 2

کارگاه کار با دیکشنری

  ------- 2 Writing کارگاه
  به بالا L 9 2 کارگاه فیلم
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
- - 40 فرانسه
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
- - 32 روان خوانی قرآن
- - 24 نجوم
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn