تقویم آموزشی مرکز نوجوانان - سال 96

تقویم آموزشی

ترم اول پاییز

ترم دوم پاییز

ترم زمستان

 

تاریخ ثبت نام

96/06/28 گروه C,S

96/06/29 گروه L

96/07/23 الی 96/07/30

29/9/96 گروه C,S

30/9/96 گروه L

 

شروع ترم

96/07/04 (یکشنبه – سه شنبه )

96/07/05 (شنبه – چهارشنبه )

96/07/06 (دوشنبه – پنج شنبه )

96/08/02 (روزهای فرد)

96/08/03 (روزهای زوج)

5/10/96 (یکشنبه – سه شنبه )

6/10/96(شنبه – چهارشنبه )

7/10/96(دوشنبه – پنج شنبه )

 

آزمون میان ترم

96/08/21

96/08/20

96/08/22

96/09/02

96/08/29

96/11/17

96/11/18

96/11/19

 

آزمون پایان ترم

96/09/26

96/09/25

96/09/23

96/09/26

96/09/25

96/12/20

96/12/19

96/12/21

 

اعلام نتایج

96/09/28

96/09/28

96/12/22

 

جلسات جبرانی

بدون جبرانی

بدون جبرانی

دو جلسه (یکشنبه – سه شنبه )

بدون جبرانی (شنبه – چهارشنبه )

بدون جبرانی (دوشنبه – پنج شنبه )

 


 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn