تقویم آموزشی مرکز نیشابور - سال 96

تقویم آموزشی

بهار 96

تابستان 96

پاییز 96

زمستان 96

 

تاریخ ثبت نام

95/12/00

الی

95/12/00

96/03/00

الی

96/03/00

96/06/00

الی

96/06/00

96/09/00

الی

96/09/00

 

آزمون های تعیین سطح

95/00/00

95/00/00

95/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

 

شروع ترم

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

 

آزمون میان ترم

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

 

آزمون پایان ترم

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

96/00/00

 

جلسات جبرانی

شنبه-چهارشنبه: بدون جبرانی

یکشنبه-سه شنبه: 3 جلسه

دوشنبه- پنجشنبه: 1 جلسه

شنبه-چهارشنبه: 1 جلسه

یکشنبه-سه شنبه: بدون جبرانی

دوشنبه- پنجشنبه: 1 جلسه

شنبه-چهارشنبه: 1 جلسه

یکشنبه-سه شنبه: 1 جلسه

دوشنبه- پنجشنبه: 1 جلسه

شنبه-چهارشنبه: بدون جبرانی

یکشنبه-سه شنبه: 2 جلسه

دوشنبه- پنجشنبه:بدون جبرانی

 


 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn