دوره های مرکز وکیل آّباد 

وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده ---- 30 فتوشاپ مقدماتی
مشاهده ---- 75 فتوشاپ مقدماتی وپیشرفته
مشاهده ---- 30 اتوکد مقدماتی
مشاهده ---- 70 اتوکد مقدماتی وپیشرفته
مشاهده فتوشاپ مقدماتی یا اتوکد مقدماتی 40 3dmax مقدماتی
مشاهده فتوشاپ مقدماتی یا اتوکدمقدماتی 80 3dmax مقدماتی وپیشرفته
مشاهده   30 ++ C
مشاهده ------- 30 VB
مفاهیم -ویندوز -اینترنت -WORD ----- 70 ICDL 1
EXCEL-POWERPOINT-ACCESS ICDL1 72 ICDL 2
ICDL 1,2 ------ 142 ICDL (هفت مهارت )
دوره های کودکان ونوجوانان
مشاهده مراجعه به آموزش 30 فتوشاپ مقدماتی
مشاهده مراجعه به آموزش 30 اتوکد مقدماتی
مشاهده مراجعه به آموزش 40 3dmax مقدماتی
مشاهده مراجعه به آموزش 30 ++ C
مشاهده مراجعه به آموزش 30 VB
مفاهیم -ویندوز -اینترنت -WORD ----- 70 ICDL 1
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده ------------ 44

CO _ C13

  ------------ 44

SO1_S6

مشاهده ------------ 44

L1_L15

  ------------ 44

تخصصی

  ---------- 2

کارگاه کار با دیکشنری

  ------- 2 Writing کارگاه
  به بالا L 9 2 کارگاه فیلم
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
----- ------ 40 فرانسه
------ ------ 40 عربی
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
----- ------ 100 تکنسین داروخانه
------ ------ 32 کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
   ------ 92 تربیت معلم مدارس ابتدایی
   ------ 256 حسابداری حرفه ای
   -----  30 آشنایی با اصول بازاریابی
   -----  44 مهارتهای فروشنده موفق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn